Одним из важнейших этапов работа проще сотрудничества с Вами является сервисное обслуживаниегарантийный и после гарантийный ремонт.  Многие хозяева коттеджейне заключают договора на после гарантийное сервисное обслуживаниеобрекая себя на всевозможные неудобства при возникновении неполадок с оборудованиемА причиной большинства неполадок в оборудовании является не своевременное проведение технического обслуживания оборудования. В нашей структурес самого начала существования имеется отделспециалисты которого производят плановое техническое обслуживание оборудования воздушного отопленияа также не плановые выезды по звонкув кратчайшие сроки устраняя неисправности.

 

                                 Cервісна книжка

                                              м.Київ вул.. Полярна 8Е тел. (067) 65-666-52 ;  229-33-77

                                                              www.airheating.com.ua

Шановнийспоживач!

Ви придбали обладнання до повітряної системи опалення ( кондиціонування..)  ____________________________________________________________________________________

Обладнання відповідає вимогам, що встановлені в:

-  ГСТУ 3-39-68-95 «Пристрої газопальникові для котлів і побутової техніки тепловою потужністю до 0,115 МВт;

-  ГОСТ 27.410-87 «Надежность в технике. Методи контроля показателей надежности и планы контрольних испытаний на надежность»;

-  ГОСТ 5976-90 «Вентилятори радиальнне общего назначения.   Общие технические условия»;    ГОСТ     10921-90     «Вентиляторы    радиальные     и     осевые.     Методы азродинамических испытаний»;

-  ГОСТ 26548-85 «Воздухонагреватели. Методи испытаний»;ГОСТ 27570-87 «Безопасность бытовых и аналогичных злектрических приборов. Общие требования и методы испытаний».

 

 Виробник гарантує відповідність товару вимогам зазначе­них нормативних документів та відповідну роботу обладнання за умови виконання споживачем пра­вил, які викладено в "Інструкції з монтажу та експлуатації" та наступному документі. Уважно ознайомтесь з умовами гарантійних зобов'язань перед введенням обладнання в експлуатацію. Технічні дані на обладнання викладені в "Інструкції з монтажу та експлуатації".

ГАРАНТІЙНІЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1.     Гарантійнийтермінексплуатаціїстановить_____місяців,іздняуведенняобладнаннявексплуата­цію, але не більше _____ місяців з дня продажу. Протягомзазначенихтермінівкомпанія"Ейр Хітінг" гарантуєусуненнянедоліків, яківи­никливнаслідокзаводськогодефекту.

2.   Обов'язково, після кожних 3 місяців експлуатації, з циклом 3 місяці +/- 15 діб, обладнання підлягає технічному обслуговуванню (послуга платна, відповідно розцінкам сервісного центру, за цінами дійсними на відповідний період) у спеціаліста вповноваженого сервісною організацією, про що в книжці робиться відповідний запис. Якщо Споживач не виконав дану умову, то гарантійний термін складає 3 місяці іздняуведенняобладнаннявексплуата­цію, але не більше 9 місяців з дня продажу.

3.   Протягомгарантійноготермінуексплуатаціїспоживачмаєправонатехнічнеобслугову­ваннязгідноізЗакономУкраїни"Прозахистправспоживачів". (послуга платна, відповідно розцінкам сервісного центру, за цінами дійсними на відповідний період).

4.   Гарантійнізобов'язаннявиконуютьсятількиувипадку, якщороботизуведеннявексплуата­ціювиконаніпредставникомуповноваженоїсервісноїорганізаціїіусервіснійкнижцієпов­ніданіпроспоживача, продавця, тазанаявностізаповненогобезвиправленьівиправлень "Талонапроуведеннявексплуатацію". (Уталоніобов'язковомаєбутивказанийтелефон споживача.)

5.   Гарантійнийтермінприпиняється, якщо:

 

- Обладнаннянепройшло обов'язкове 3-х місячне (з циклом 3 місяці +/- 15 діб) технічне обслуговування;

- уведеннявексплуатаціюаботехнічнеобслуговуваннязробленоне уповноваженоюосо­бою;

- виявленопорушенняконтрольноїпломби, щовстановленапрацівникомсервісноїоргані­зації;

- виявленомеханічнепошкодженнявиробу.

- виявлені сліди стороннього втручання, зміни конструкції або схеми обладнання, використанні вузли, деталі, комплектуючі стороннього виробника, які не передбаченні нормативними документами.

 

1. Гарантіянепоширюєтьсянанесправності, щовиникливнаслідок:

·   недотриманняправилзмонтажутаексплуатаціїобладнання, яківикладенівексплуата­ційнихдокументах;

·   невиконаннявимогдіючихНорміПравил, асаме: СНиП11-35-76 "Котельньїеустановки"; ДБНВ.2.5-20-2001 "Газопостачання"; СНиП2.04.05-91 "Отопление, вентиляцияиконди-ционирование"; "ПравилабезпекисистемгазопостачаннявУкраїні"; "Правилаустройства злектроустановок";

  • експлуатаціїобладнаннявумовахневиконаннявимогтакихнормативнихдокументів: ГОСТ 13109-97 "Злектропитание";

·    експлуатаціїобладнанняуприміщеннях, дездійснюютьсябудівельніроботи, внаслідок чогопорушуютьсявищезазначенінорми;

·    експлуатації обладнання без фільтра або з сильно забрудненим фільтром зворотного повітря ;

·    недостатньоїтягиудимарі;

·    впливуатмосфернихопадівтаконденсаціїводяноїпариудимарі;

·    забрудненнягазу (конденсат);

·    дефектівустаткуваннятамереж, доякихпід’єднанеобладнання

·    потрапляння в обладнання сторонніх предметів, рідин, комах, тварин;

·    дії непереборнихсил (пожежа,затоплення,природні катастрофи тощо),нещасних випадків,навмисних або необережних дій споживача або третіх осіб;

Уцих випадках обслуговування виконуєтьсязарахунок Споживачанаузгодженихз СЦумовиіціни.

7.   Унаслідокремонтівабоза­мінивузлівтаагрегатівгарантійнийтерміннаобладнанняуціломунепоновлюється.

8.   Обладнання пови­ннозберігатисяворигінальнійупаковцівсухихприміщенняхізтемпературоюповітряне нижченіж+5 °С. Гарантійнізобов'язаннянедіютьуразі, якщоспоживачвводитьвекс­плуатаціюобладнання, гарантійнийтермінзберіганняякогоминув, абообладнаннязберігалосьунена­лежнихумовах.

9.   Термінслужбивиробу- 15 років. Виробникгарантуєможливістьвикористаннятоваруза призначеннямпротягомтермінуслужбизаумовипроведеннящорічного (щоквартального)техоглядуабо ремонтузарахунокспоживача.

10.   На витратні елементи обладнання (фільтри, лампи, картридж, парові циліндри то що)  гарантія не поширюється.

Полная версия сервисной книги 

 

 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen